Općenito o VUGZ-u

Općenito o VUGZ-u

PostPostao/la Domagoj Pluščec » 26. 8. 2010. 21:39

slika
PREDSTAVNIK

Mihael Salopek, 2. razred, Srednja škola za medicinske sestre Mlinarska (mail )


ZAMJENIK

Matko Orenda, 2. razred, Prirodoslovna škola Vladimira Preloga (mail )

POSLOVNIK O RADU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se Poslovnikom uređuje način biranja članova Vijeća učenika Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: VUGZ), način biranja predsjednika VUGZ-a i ostalih funkcija u VUGZ-u te način i djelokrug rada (sjednica) VUGZ-a.

II. ČLANOVI VUGZ-a

Članak 2.
Članovi VUGZ-a su demokratski, transparentno, legitimno i reprezentativno izabrani predsjednici vijeća učenika svih osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova s područja Grada Zagreba.
Pojedino vijeće učenika škole može na sjednici, natpolovičnom većinom, odlučiti da ih u VUGZ-u predstavlja dopredsjednik vijeća učenika te škole, koji prethodno mora najaviti svoj dolazak predsjedniku VUGZ-a.
Svaki član VUGZ-a ima mandat od dvije (2) godine.
Svako vijeće učenika škole može na sjednici, na prijedlog bilo kojega svog člana ili na prijedlog VUGZ-a, dvotrećinskom većinom članova tajnim glasovanjem smijeniti svoga člana VUGZ-a. Razlozi za smjenu mogu biti: neopravdani nedolazak na sjednice VUGZ-a (dva (2) i više), neizvršavanje svojih dužnosti iz članka 4. st. 1. ovog Poslovnika i nakon dodijeljene opomene od strane VUGZ-a, teže kršenje Poslovnika o radu ili ugrožavanje vjerodostojnosti i ugleda Vijeća.
Ukoliko član VUGZ-a više nije predsjednik ili član svog vijeća učenika škole, ili izgubi status učenika, odmah mu prestaje i mandat u VUGZ-u.
Članak 3.
Članovi VUGZ-a dužni su aktivno sudjelovati u radu sjednica, zajedno s VUGZ-om ispunjavati povjerene zadaće, prenositi rad VUGZ-a do učenika svoje škole, predstavljati učenike svoje škole i brinuti se o zaštiti interesa učenika osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova Grada Zagreba.
Članu ili njegovom zamjeniku nakon jednog (1) neopravdanog nedolaska na sjednicu VUGZ šalje opomenu.
Na prijedlog svakog člana i tajnim glasovanjem natpolovičnom većinom na sjednici VUGZ-a , VUGZ može poslati opomenu članu ili prijedlog njegovom/njenom vijeću učenika škole za smjenu, ukoliko postoje razlozi za smjenu iz čl. 2. st. 4 ovog Poslovnika.
Član VUGZ-a može biti razriješen s dužnosti ukoliko sam zatraži, ili ako ga razriješi VUGZ dvotrećinskom većinom tajnim glasanjem na sjednici, nakon što bilo koji član pokrene postupak za njegovo isključenje.
Ako član VUGZ-a nije u mogućnosti sudjelovati u radu sjednice, dužan je pravodobno osigurati zamjenu i o tome izvijestiti Predsjednika VUGZ-a.

III. TAJNIK VUGZ-a

Članak 4.
Predsjednik VUGZ-a imenuje tajnika na sjednici VUGZ-a. S prijedlogom se mora složiti natpolovična većina Glavnog odbora VUGZ-a.
Imenovani tajnik dužan je potpisati „Poslovnik o radu“.
Dužnost tajnika je vođenje zapisnika o radu VUGZ-a na sjednicama te dostavljanje istog predsjedniku VUGZ-a najkasnije sedam dana nakon održane sjednice, koji ga je dužan dostaviti svim članovima Glavnog odbora, zajedno s ostalim materijalima sa sjednice, najkasnije deset (10) dana od protekle sjednice. Ukoliko je tajnik spriječen, njegovu dužnost na početku sjednice privremeno preuzima član Glavnog odbora VUGZ-a po odluci predsjednika.
Zapisnik sjednice Vijeća mora sadržavati:
Nadnevak, vrijeme i mjesto održavanja sjednice;
Popis nazočnih, ispričanih i odsutnih članova i ostalih osoba koje prisustvuju sjednici;
Dnevni red;
Tijek sjednice, uključujući i rezultate glasovanja i sažete govore;
Svi materijali sa sjednice moraju biti u privitku zapisnika.
Zapisnik potpisuje tajnik, a ovjerava ga predsjednik VUGZ-a. Čuvanje zapisnika povjerava se tajniku i on je odgovoran za izvornike svih zapisnika VUGZ-a.
Tajnik može biti razriješen svoje dužnosti ako to sam zatraži , ili ako ne ispunjava svoje dužnosti iz ovog članka. U tom slučaju postupak je isti kao kod isključenja članova Glavnog odbora.

IV. PREDSJEDNIK VUGZ-a

Članak 5.
Izbor predsjednika VUGZ-a obavlja se na sjednici na kojoj je prisutna dvotrećinska većina članova VUGZ-a, a koju saziva Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport te predlaže dnevni red.
Predstavnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport otvara sjednicu i po usvajanju Poslovika o radu predlaže radno predsjedništvo sastavljeno od tri člana od kojih je jedan radni predsjednik, a jedan zapisničar.
Vođenje sjednice preuzima radno predsjedništvo/radni predsjednik.
Članak 6.
Radni predsjednik upoznaje članove s Poslovnikom o radu sjednica VUGZ-a i daje ga na glasovanje.
Poslovnik se usvaja dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova VUGZ-a.
Članak 7.
Radni predsjednik poziva članove na izbor predsjednika VUGZ-a prema usvojenom Poslovniku.
Radni predsjednik poziva članove da se kandidiraju. Kandidirati se ne mogu učenici 8. razreda osnovnih škola i 4. razreda srednjih škola. Lista prijedloga se sastavlja i donosi javno, a kandidat za tu dužnost se isključivo sam kandidira.
Ako se ne kandidira nitko ili najviše šestero kandidata, sjednica se odgađa za tjedan dana.
Ako se kandidira dovoljan broj kandidata (minimalno sedam), radni predsjednik daje riječ kandidatima po abecednom redu prezimena, kako bi predstavili svoj program i kandidaturu. Slijedi stanka u kojoj se članovima ostavlja dovoljno vremena za postavljanje pitanja i upoznavanje kandidata.
Glasovanje se odvija tajno, a odluka je pravovaljana ako za neki prijedlog glasuje više od polovice nazočnih članova.
Glasove prebrojavaju članovi radnog predsjedništva.
Ako pri prvom glasovanju nijedan kandidat ne osvoji više od polovice glasova nazočnih članova , slijedi drugi krug glasovanja u koji se plasiraju dva kandidata s najviše glasova. Kandidat koji dobije više od polovice glasova u tom krugu postaje predsjednik VUGZ-a.
Po završetku glasovanja radno predsjedništvo imenuje predsjednika VUGZ-a.
Predsjednik preuzima vođenje sjednice i imenuje dopredsjednika (kandidata s drugim najvećim brojem glasova) i tajnika. S prijedlogom se mora složiti natpolovična većina prisutnih članova javnim glasovanjem.
Članak 8.
Mandat predsjednika traje dvije godine. Ukoliko predsjedniku za trajanja predsjedničkog mandata istekne mandat predsjednika VUGZ-a, ostaje predstavnik svoje škole u VUGZ-u.
Stupanjem na poziciju predsjednika VUGZ-a, novoimenovani predsjednik je dužan potpisati „Poslovnik o radu“.
Ako za trajanja predsjedničkog mandata izgubi status učenika, mandat mu prestaje s danom gubitka. Njegovu dužnost do izbora novog predsjednika preuzima dopredsjednik.
Dužnosti predsjednika VUGZ-a su sazivanje, priprema i vođenje sjednica prema Poslovniku i Programu rada, donošenje i ispunjenje Programa rada, ispunjenje zadaća povjerenih VUGZ-u ovim Poslovnikom, podnošenje izvješća o radu VUGZ-a na kraju kalendarske godine, predstavljanje VUGZ-a u javnosti, drugim organizacijama i pred institucijama, briga o vjerodostojnosti, ugledu i legitimnosti VUGZ-a.
Članak 9.
Predsjednik može biti smijenjen ako to sam zatraži ili po odluci Glavnog odbora dvotrećinskom većinom glasova članova. Prijedlog za smjenu može dati svaki član Glavnog odbora najmanje sedam dana prije sjednice i predsjednik je dužan taj prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice. Član koji je podnio prijedlog dužan je opravdati ga na sjednici.
Razlozi zbog kojih predsjednik VUGZ-a može biti smijenjen su sljedeći:
ne saziva sjednice VUGZ-a prema Poslovniku o radu i Programu rada
ne održava sjednice VUGZ-a prema Poslovniku o radu ili krši Poslovnik o radu VUGZ-a
svojim postupcima ugrožava ugled i vjerodostojnost VUGZ-a i rada VUGZ-a
nije donio program rada ni dvije sjednice nakon izbora
neispunjavanje obaveza iz stavka 3. članka 8. ovog Poslovnika.
ukoliko se ne pridržava „Poslovnika o radu“.
Ako je predsjednik smijenjen, ostaje član VUGZa do kraja svojeg mandata, a na istoj sjednici se vrši izbor novog predsjednika.

V. DOPREDSJEDNIK VUGZ-a

Članak 10.
Stupanjem na poziciju dopredsjednik je dužan potpisati „Poslovnik o radu“!
Dužnosti dopredsjednika VUGZ-a su suorganizacija sjednica s predsjednikom VUGZ-a, ispunjenje Programa rada, ispunjenje zadaća povjerenih VUGZ-u odlukom o imenovanju članova VUGZ-a koja je na snazi, predstavljanje VUGZ-a u javnosti i pred institucijama u dogovoru s predsjednikom VUGZ-a, briga o vjerodostojnosti, ugledu i legitimnosti VUGZ-a, kao i preuzimanje dužnosti predsjednika u njegovoj odsutnosti, ili do izbora novog predsjednika ukoliko predsjednik za mandata završi srednjoškolsko obrazovanje.
Mandat dopredsjednika traje dvije godine.
Dopredsjednik može biti smijenjen identičnim postupkom u stavku 1. članka 10. ovog Poslovnika.
Razlozi za smjenu su sljedeći:
svojim postupcima ugrožava ugled i vjerodostojnost VUGZ-a i rada VUGZ-a
neispunjavanje obaveza iz stavka 1. i 2. ovog članka.
ne pridržava se „Poslovnika o radu“
Dopredsjednik može biti smijenjen i odlukom Glavnog odbora dvotrećinskom većinom glasova te nakon toga predsjednik VUGZ-a predlaže novog dopredsjednika, člana Glavnog odbora.
Novi dopredsjednik (član Glavnog odbora) kojega je prethodno predložio predsjednik imenuje se na sjednici VUGZ-a dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

VI. DJELOKRUG I NAČIN RADA VUGZ-a

Članak 11.
VUGZ-a radi na sjednicama koje saziva predsjednik, a koje se održavaju u pravilu jednom (1) u dva (2) mjeseca.
Za pravovaljano odlučivanje potrebna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova VUGZ-a.
Članak 12.
Na početku mandata predsjednik VUGZ-a predlaže Program rada VUGZ-a za dvogodišnje razdoblje o kojem VUGZ raspravlja i predlaže njegove dopune.
Za prihvaćanje Programa rada potrebno je više od dvije trećine glasova prisutnih članova Glavnog odbora. Ukoliko Glavni odbor ne prihvati program, predsjednik je dužan napisati novi, ili preinačiti postojeći, sukladno mišljenju i stavovima članova Glavnog odbora.
Rad VUGZ-a odvija se prema Planu i programu rada.
Dnevni red sjednica prati provedbu Plana i programa rada.
Članak 13.
Sjednice VUGZ-a priprema predsjednik VUGZ-a koji sastavlja prijedlog dnevnoga reda i poziv na sjednicu, saziva i vodi sjednice, te osigurava izradu potrebnih radnih materijala.
Članak 14.
Poziv na sjednicu VUGZ-a, dnevni red i radni materijal dostavljaju se članovima VUGZ-a u pravilu tri (3) dana prije održavanja sjednice.
Članak 15.
Predsjednik VUGZ-a može na sjednicu pozvati i druge osobe zbog potreba dnevnoga reda, odnosno davanja stručnih mišljenja i podataka o pojedinim pitanjima.
Članak 16.
Predsjednik predlaže dnevni red, utvrđuje nazočnost članova radi omogućavanja donošenja pravovaljanih odluka o svim točkama dnevnoga reda sjednice i otvara raspravu o dnevnom redu. Potom isti daje na glasovanje.
Utvrđeni dnevni red po potrebi se može mijenjati tijekom sjednice.
Članak 17.
Rad sjednice odvija se po točkama dnevnoga reda.
Predsjednik započinje s radom ako je predviđeno, daje riječ izvjestitelju i zatim otvara raspravu dajući riječ svakom prijavljenom članu prema redoslijedu prijava.
Članak 18.
Članovi VUGZ-a mogu tražiti sva potrebna objašnjenja u vezi točke koja je na dnevnom redu, uz obvezu preciznoga definiranja prijedloga kako bi se isti po okončanju rasprave mogli dati na glasovanje.
Ako se član VUGZ-a udaljava od sadržaja točke dnevnoga reda ili je preopširan, ako nekoga vrijeđa ili otežava nastavak rada VUGZ-a, predsjednik je obvezan opomenuti ga.
Ukoliko nakon opomene član nastavi istim načinom, predsjednik mu oduzima riječ i udaljava ga sa sjednice.
Predsjednik može dati riječ i osobama koje nisu članovi VUGZ-a.
Članak 19.
Kada predsjednik ocijeni da je pojedina točka dnevnog reda iscrpljena, zaključuje raspravu i pristupa glasovanju o pojedinim prijedlozima redoslijedom kako su iznijeti, te na kraju predlaže konačni zaključak kojeg daje na usvajanje.
Članak 20.
Na sjednicama se u pravilu glasuje javno  dizanjem ruke.
Na prijedlog svakog člana, VUGZ može odlučiti natpolovičnom većinom nazočnih članova da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno. Svoj prijedlog član mora javno opravdati.
Nakon provedenih rasprava i donesenih odluka te zaključaka po svim točkama dnevnoga reda, predsjednik zaključuje sjednicu.
Članak 21.
U svrhu boljeg i učinkovitijeg rada VUGZ-a, a na prijedlog bilo kojeg člana, VUGZ javnim glasanjem natpolovičnom većinom nazočnih članova može osnivati radne skupine za pojedine teme ili pitanja (za strukovno obrazovanje, za učenike pripadnike nacionalnih ili drugih manjina, za učenike s posebnim potrebama i sl.).
Glavni odbor predlaže VUGZ-u sastav radnih skupina, o čemu VUGZ glasa tajno. Za potvrdu je potrebna natpolovična većina nazočnih članova.
Radne skupine sastoje se od dva (2) do pet (5) članova i imaju mandat od jedne (1) godine tijekom koje Glavnom odboru redovito podnose izvješće o radu.

VII. GLAVNI ODBOR VIJEĆA

Članak 22.
U VUGZ-u djeluje i Glavni odbor, s obzirom na to da broji više od 60 osnovnih i srednjih škola.
Članak 23.
Glavni odbor se formira na istoj sjednici iz članka 5. stavka 1. ovog Poslovnika.
Glavni odbor ima sedam (7) članova, od kojih su dvoje (2) predsjednik i dopredsjednik. Ostalih pet (5) članova bira se na isti način kao i predsjednik, na istoj sjednici. Prvih pet (5) kandidata po broju glasova u izboru za predsjednika ulazi u Glavni odbor.
Ukoliko nije bilo sedam (7) kandidata, glavni odbor se bira na prvoj sljedećoj sjednici VUGZ-a.
Svi novoizabrani članovi Glavnog odbora dužni su potpisati „Poslovnik o radu“ i istoga se pridržavati.
Funkcija Glavnog odbora je zajedničko djelovanje na organizaciji projekata, komunikaciji između vijeća učenika škola, vođenje administrativnih poslova VUGZ-a, odnos s medijima i javnošću, promicanje stavova, aktivnosti, ideja, programa i ciljeva rada VUGZ-a u svrhu informiranja što većeg broja učenika i javnosti o istima, briga o transparentnosti rada VUGZ-a, suorganizacija sjednica zajedno s predsjednikom, komunikacija s institucijama Grada Zagreba, provođenje odluka VUGZ-a sa sjednica i ostali poslovi od važnosti za uspješan i učinkovit rad VUGZ-a.
Glavni odbor radi uže i češće nego VUGZ, pa i putem elektronske pošte, telefona i sl.
Mandat pet (5) članova Glavnog odbora traje dvije (2) godine.
Članovi glavnog odbora smjenjuju se na isti način kao i predsjednik, dopredsjednik i tajnik, zbog
neispunjavanja obveza stavke 4. članka 3. te stavke 4. članka 23. te nepridržavanja „Poslovnika o radu“
Smjenjivanje članova Glavnog odbora odvija se na sjednici Glavnog odbora uz minimalno natpolovično prisustvo članova Glavnog odbora VUGZ-a, glasovanje može biti javno ili tajno.
Nakon smjenjivanja jednog od članova Glavnog odbora, predsjednik predlaže novog kandidata za to mjesto. Potom je potrebno natpolovično izglasavanje prijedloga na sjednici Glavnog odbora za mjesto novog člana Glavnog odbora.

VIII. LOGO VUGZ-a

Logo Vijeća učenika Grada Zagreba predstavlja se na drugoj (2) sjednici VUGZ-a.
Logo ne smije narušavati vjerska, moralna i politička načela VUGZ-a ili biti kopiran.
Logo se obavezno mora nalaziti na svim službenim dokumentima VUGZ-a.
U izradnji loga može sudjelovati bilo tko ako predsjednik VUGZ-a odobri njegovu suradnju.
Isti logo se izglasava na drugoj (2) sjednici VUGZ-a.
Ako logo nije izglasan na drugoj (2) sjednici, predsjednik je dužan pokrenuti izradnju novog loga, te na idućoj sjednici VUGZ-a predstaviti novi logo.
Ako se ponovi da logo nije izglasan, predsjednik je ponovno dužan pokrenuti izradnju novog loga, te ga predstaviti na idućoj sjednici VUGZ-a.
Izglasani logo se ne može koristiti u privatne svrhe, te se svaka zlouporaba kazneno kažnjava.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.
Ovaj Poslovnik donesen je na 2. sjednici VUGZ-a i stupa na snagu s danom usvajanja.
Domagoj Pluščec
 
Postovi: 1
Pridružen/a: 27. 6. 2010. 18:36

Re: Općenito o VUGZ-u

PostPostao/la Mihael Salopek » 30. 10. 2010. 08:42

Uskoro očekujte novi poslovnik o radu koji će se najvjerojatnije biti rađen na regionalnoj razini.
Mihael Salopek
Predsjednik Vijeća učenika Grada Zagreba
Mob: 095\817-1679
E-mail: mihael.salopek@gmail.com
Mihael Salopek
 
Postovi: 2
Pridružen/a: 15. 6. 2010. 22:39


Natrag na Grad Zagreb

Online

Trenutno korisnika/ca: / i 1 gost.

cron